Categorieën

Rc Heliparts fotos

Nieuwsbrief

 Disclaimer

 


De website RCHELIPARTS is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is.
Aan de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tarief informatie, kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van RCHELIPARTS waaraan rechten kunnen worden ontleend indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. RCHELIPARTS is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

 
 
Algemene Verkoopvoorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RCHELIPARTS gevestigd te Bosschenhoofd, Willeke Joostenstraat 34, ingeschreven in het handelsregister te Breda onder nummer 20156469, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van RCHELIPARTS (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

 

Artikel 2. Aanbiedingen


2.1 RCHELIPARTS zal binnen 5 werkdagen volledig ingevulde e-mail voorzien van een duidelijke vraagstelling beantwoorden.
2.2 Alle aanbiedingen van RCHELIPARTS vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
2.3 De artikelen op de site van de RCHELIPARTS en opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden RCHELIPARTS  niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen


3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

  

Artikel 4. Levertijd

 

 

4.1. RCHELIPARTS .


4.2 Uw bestelling verstuurd als pakket  is meestal 1 dag na bestelling al bij u binnen Nederland en Belgie (hangt van de snelheid van TNT af).

Enveloppen ( binnenNederland) kunnen soms langer onderweg zijn meestal is het tussen de 1 en de 5 dagen bij de klant binnen. 

 

Bestellingen op maandag t/m  vrijdag voor 16:00 uur besteld en betaald ( Via IDEAL of Paypal ) gaan bij ons dezelfde werkdag nog weg.

4.3 Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden. 

 

Artikel 5. Aflevering, bezorging, verzenden.


5.1 Op verzoek van de klant kan RCHELIPARTS de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.

5.2 RCHELIPARTS behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
5.3 RCHELIPARTS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van RCHELIPARTS.

 

5.4 RCHeliparts is niet aansprakelijk voor beschadiging of evt. kwijtraken van enveloppen (verzenkosten € 2.95) of een pakket (verzendkosten € 6.95)  

 

Uw pakket is wel verzekerd als u kiest voor de verzekerd pakket met een verzendkosten van € 7,95.

 

 

Artikel 6. Risico en eigendom


6.1 Het risico van de zaken gaat van RCHELIPARTS naar de klant als u kiest voor een bepaalde verzendwijzen RCHeliparts is niet aansprakelijk voor beschadiging of evt. kwijtraken van enveloppen. (verzenkosten € 2.95) of een pakket (verzendkosten € 6.95)  

 Uw pakket is wel verzekerd als u kiest voor de verzekerd pakket met een verzendkosten van € 7,95. 
6.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van RCHELIPARTS over op het moment van bezorging.
6.3 Indien de klant niet tijdig aan RCHELIPARTS mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van RCHELIPARTS op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal RCHELIPARTS de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
6.4 Het eigendom van de zaken gaat van RCHELIPARTS over op de klant eerst nadat de klant de inkoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan RCHELIPARTS is verschuldigd, heeft voldaan. 

 

Artikel 7. Betaling 

7.1 Contant: de klant haalt de bestelling zelf op in onze winkel van RCHELIPARTS en rekent aan de balie u kunt betalen via contant / pin of Credit card af.
7.2 Factuur: de klant ontvangt van RCHELIPARTS een factuur. Na voldoening op de bank rekening van RCHELIPARTS ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.

7.3 Op rekening: binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden. Dit geldt alleen als RCHELIPARTS dit met de klant nadrukkelijk heeft afgesproken.
7.4 RCHELIPARTS heeft te alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.
7.5 Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan RCHELIPARTS verder toekomende rechten.
7.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die RCHELIPARTS moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 150 excl. BTW.

 

 

Artikel 8. Garantie


8.1 RCHELIPARTS garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- cq. Importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.

8.2 Een beroep op garantie wordt slechts door RCHELIPARTS in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij RCHELIPARTS indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
8.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door RCHELIPARTS aan de klant gegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
8.4 Ieder recht op garantie vervalt indien
- Zonder toestemming van RCHELIPARTS, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
- De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
8.5 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van RCHELIPARTS of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van RCHELIPARTS.
8.6 Op alle producten bevinden zich 12 maanden garantie 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1 RCHELIPARTS is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door RCHELIPARTS.
9.2 De aansprakelijkheid van RCHELIPARTS overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van RCHELIPARTS.
9.3 RCHELIPARTS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

 

Artikel 10. Ontbinding


10.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van RC Heliparts. De gemaakte verzendkosten die de klant heeft betaald bij het bestellen van een order, worden bij retour zending niet door RC Heliparts vergoed. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door RCHELIPARTS binnen 7 dagen uitgevoerd.
10.2 RCHELIPARTS behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
10.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim.
Als dan heeft RCHELIPARTS het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat RCHELIPARTS tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele RCHELIPARTS verder toekomende rechten.
10.4 Alle vorderingen, die RCHELIPARTS in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

Artikel 11. Geschillen


11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van RCHELIPARTS. Indien RCHELIPARTS zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij RCHELIPARTS hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

 

Artikel 12. Persoonsgegevens


12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens


Winkelwagen  

Geen producten

Verzending € 0,00
Totaal € 0,00

Winkelwagen Afrekenen

Fabrikanten

Nieuwsbrieven