Algemene Verkoopvoorwaarden 

de website www.RC Heliparts.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is. 
Aan de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tarief informatie, kunnen geen rechten worden ontleend. 

Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van RC Heliparts waaraan rechten kunnen worden ontleend indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. 

RC Heliparts is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RC Heliparts gevestigd te Bosschenhoofd, Willeke Joostenstraat 34, ingeschreven in het handelsregister te Breda onder nummer 20156469, optreedt als verkoper van zaken. 

Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van RC Heliparts (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 RC Heliparts zal binnen 10 werkdagen volledig ingevulde e-mail voorzien van een duidelijke vraagstelling beantwoorden.
2.2 Alle aanbiedingen van RC Heliparts vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
2.3 De artikelen op de site van de RC Heliparts en opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden RC Heliparts niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

Artikel 4. Levertijd

4.1. RC Heliparts

4.2 Uw bestelling verstuurd als pakket  is meestal 1 dag na verzending al bij u binnen in zowel Nederland als België (hangt van de snelheid van de postvervoerder af).

Enveloppen (binnen Nederland) kunnen soms langer onderweg zijn. Wij gaan standaard uit van 1- 5 werkdagen. Heel soms gebeurd het dat dit langer is en soms in het uiterste geval zelfs wel eens 3 weken.

Helaas hebben wij geen invloed op de snelheid van bezorging van PostNL.

Bestellingen worden met 1-4 werkdagen verzonden (met uitzondering van Feestdagen en vakantie ) Uw bestelling wordt verstuurd met PostNL

4.3 Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden. 

Artikel 5. Aflevering, bezorging, verzenden.

5.1 Op verzoek van de klant kan RC Heliparts de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
5.2 RC Heliparts behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
5.3 RC Heliparts is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van RC Heliparts.

5.4 RC Heliparts is niet aansprakelijk voor beschadiging of evt. kwijtraken van enveloppen of een pakket

Uw pakket is wel verzekerd als u kiest voor een verzekerd pakket.

Artikel 6. Risico en eigendom

6.1 Het risico van de zaken gaat van RC Heliparts naar de klant als u kiest voor een bepaalde verzendwijzen RC Heliparts is niet aansprakelijk voor beschadiging of evt. kwijtraken van enveloppen of een pakket. Uw pakket is wel verzekerd als u kiest voor een verzekerd pakket.
6.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van RC Heliparts over op het moment van bezorging.
6.3 Indien de klant niet tijdig aan RC Heliparts mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van RC Heliparts op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal RC Heliparts de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
6.4 Het eigendom van de zaken gaat van RC Heliparts over op de klant eerst nadat de klant de inkoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan RC Heliparts is verschuldigd, heeft voldaan. 

Artikel 7. Betaling 

7.1 Contant: de klant haalt de bestelling zelf op in onze winkel van RC Heliparts en rekent af aan de balie. U kunt contant betalen of met de pin/Creditcard.
7.2 Factuur: de klant ontvangt van RC Heliparts een factuur. Na voldoening op de bank rekening van RC Heliparts ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.
7.3 Op rekening: binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden. Dit geldt alleen als RC Heliparts dit met de klant nadrukkelijk heeft afgesproken.
7.4 RC Heliparts heeft ten alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.
7.5 Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan RC Heliparts verder toekomende rechten.
7.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die RC Heliparts moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 150 excl. BTW.

Artikel 8. Garantie

8.1 RC Heliparts garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- cq. Importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
8.2 Een beroep op garantie wordt slechts door RC Heliparts in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij RC Heliparts indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
8.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door RC Heliparts aan de klant gegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
8.4 Ieder recht op garantie vervalt indien
- Zonder toestemming van RC Heliparts, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
- De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
8.5 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van RC Heliparts of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van RC Heliparts.
8.6 Op alle producten bevinden zich 12 maanden garantie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1 RC Heliparts is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door RC Heliparts.
9.2 De aansprakelijkheid van RC Heliparts overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van RC Heliparts.
9.3 RC Heliparts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van RC Heliparts. De gemaakte verzendkosten die de klant heeft betaald bij het bestellen van een order, worden bij retour zending niet door RC Heliparts vergoed. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door RC Heliparts binnen 7 dagen uitgevoerd.
10.2 RC Heliparts behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
10.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim.
Als dan heeft RC Heliparts het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat RC Heliparts tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele RC Heliparts verder toekomende rechten.
10.4 Alle vorderingen, die RC Heliparts in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van RC Heliparts. Indien RC Heliparts zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij RC Heliparts hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens

Privacystatement

RC Heliparts, gevestigd aan Willeke Joostenstraat 34, 4744 RR Bosschenhoofd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.rcheliparts.nl
Willeke joostenstraat 34,
4744 RR, Bosschenhoofd,

0031634279156

Mw. I. Doomen is de Functionaris Gegevensbescherming van RC Heliparts, zij is te bereiken via info@rcheliparts.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RC Heliparts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- RC Heliparts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RC Heliparts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RC Heliparts) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RC Heliparts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:.

- Voor- en achternaam: 7 jaar - Om u als klant naar behoren te kunnen helpen;
- Adresgegevens: 7 jaar - Om u als klant naar behoren te kunnen helpen;
- Telefoonnummer: 7 jaar - Om u als klant naar behoren te kunnen helpen;
- E-mailadres: 7 jaar - Om u als klant naar behoren te kunnen helpen;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website: 7 jaar - Om u als klant naar behoren te kunnen helpen;
- Internetbrowser en apparaat type: 7 jaar - Om u als klant naar behoren te kunnen helpen;

Delen van persoonsgegevens met derden

RC Heliparts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RC Heliparts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RC Heliparts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RC Heliparts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rcheliparts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RC Heliparts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RC Heliparts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rcheliparts.nl. RC Heliparts heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Wie kunnen via ons bij persoonsgegevens voor functionele doeleinden?

Onze betalingsmogelijkheden worden gerealiseerd met MultiSafepay en PayPal
Nieuwsbrieven worden verzonden met MailCamp
Verder worden wij ondersteund door de ICT bedrijven Allinco, DataCT, Invascon, Iterate en Yellow Online